Logo Hotspot Economi Gylchol Cymru Logo Hotspot Economi Gylchol Cymru

Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i WRAP a gwybodaeth Llywodraeth Cymru ar hotspoteconomigylchol.cymru

DEFNYDDIO’R WEFAN HON

WRAP sy’n rhedeg y wefan hon ar ran Llywodraeth Cymru. Mae arnom eisiau i gynifer â phosibl o bobl allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech allu gwneud y canlynol:

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosib i’w ddeall.

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych chi anabledd.

PA MOR HYGYRCH YW’R WEFAN HON?

Ar hyn o bryd mae’r wefan hon yn cadw at ganllawiau WCAG 2.2.

GOFYN AM WYBODAETH MEWN FFORMAT GWAHANOL

Os oes angen yr wybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol, fel testun plaen, braille, BSL, print bras, hawdd ei ddarllen neu recordiad sain, gallwch gysylltu a ni trwy ddefnyddio:

Bydd angen i chi ddweud wrthym:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn dod yn ôl atoch cyn pen 15 diwrnod.

ADBORTH A GWYBODAETH GYSWLLT

Os ydych yn dod ar draws unrhyw broblemau nad ydynt wedi cael eu rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn credu nad ydym yn bodloni’r gofynion hygyrchedd, cysylltwch â: hotspotcymru@llyw.cymru

RHOI GWYBOD AM FATERION HYGYRCHEDD GYDA’R WEFAN HON

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn canfod unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, cysylltwch â: hotspotcymru@llyw.cymru

GWEITHDREFN GORFODI

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy’n gyfrifol am weithredu Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych chi’n anhapus â’r ffordd rydyn ni’n ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae WRAP/Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfedd

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n llwyr â [safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 neu safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.2]

PARATOAD Y DATGANIAD HYGYRCHEDD HWN

Paratowyd y datganiad hwn ar 2ail Mai 2024. Adolygwyd ddiwethaf ar 9 Gorffennaf 2024.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 9 Gorffennaf 2024. Cynhaliwyd y prawf gan Futurice.